Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus – Syste auttaa riskien hallinnassa

Koneturvallisuus on olennainen turvallisuuden osa-alue, joka täytyy ottaa huomioon kaikilla toimialoilla, etenkin teollisuuden aloilla. Koneturvallisuus tarkoittaa sitä, että koneen on oltava rakennettu ja asennettu turvallisuusstandardien mukaisesti. 

Koneturvallisuus kattaa laitteiden suunnittelun, asennuksen, huollon ja käytön turvallisuusnäkökohdat. Tuotantokoneiden turvallisuus on monimutkainen, mutta välttämätön osa tuotantoympäristöjä, jotta voidaan varmistaa sekä työntekijöiden että tuotantoprosessien turvallisuus. Syste Oy palvelee asiakkaitaan tällä erityissektorilla tarjoamalla kattavia turvallisuusselvityksiä ja laitepäivityksiä, jotka ovat olennainen osa riskien hallintaa ja työturvallisuuden edistämistä.

Koneturvallisuus ja koneiden modernisointi.

Miksi koneturvallisuus on tärkeää huomioida? 

Koneturvallisuus täytyy huomioida kaikilla toimialoilla, joilla käytetään koneita, joiden käyttöön liittyy turvallisuusriskejä. Turvallisuuteen vaikuttaa lainsäädäntö, johon kuuluvat sekä kansalliset että EU-tason määräykset. 

Kun koneturvallisuudesta huolehditaan asiallisesti, koko tuotantoprosessi hyötyy. Huolellisella suunnittelulla ehkäistään vahinkoja sekä onnettomuuksia. On selvää, että koneturvallisuudesta kannattaa huolehtia mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Turvallisesti käytettävä kone pienentää riskejä ja parantaa työmukavuutta.

Joskus koneturvallisuutta voidaan myös parantaa etsimällä ratkaisuja koneen tuottaman melun tai tärinän pienentämiseen. Mahdollista kipinöintiä voidaan vähentää tai työstettävästä materiaalista irtoavien kappaleiden määrää voidaan pienentää. Koneturvallisuudesta huolehtiminen voi siis parantaa myös työskentelymukavuutta. 

Koneiden modernisointi

Koneturvallisuus tulee usein vastaan tilanteessa, jossa konetta täytyy modernisoida. Koneen modernisoinnissa täytyy ottaa monta tekijää huomioon. Jos esimerkiksi koneen käyttötarkoitus muuttuu, vanha tuotantokone nähdään standardien kautta katsottuna aivan uutena koneena. Tällöin kaikki turvallisuusselvitykset täytyy tehdä samaan tapaan, kuin ne tehtäisiin täysin uuteen koneeseen.

Riskien arviointi 

Voimme tehdä riskin arviointia koneturvallisuuteen ja räjähdysvaaraan liittyen erilaisiin koneisiin, laitteisiin, tuotantolinjoihin ja tuotantotiloihin. Riskinarviointiin kuuluu ensimmäisenä vaarojen tunnistaminen. Vaarat voivat olla koneturvallisuuteen liittyviä vaaroja, joissa esimerkiksi työntekijä altistuu koneen liikkeistä johtuvaan tapaturmaan. 

Vaarat voivat olla myös atexiin liittyviä vaaroja, jos esimerkiksi huonetilaan pääsee vapautumaan räjähdyskelpoinen ilmaseos. Riskinarvioinnit suoritetaan molempien näkökulmien kautta. Kun vaaran aiheuttajat ovat tunnistettu, tunnistetaan vaaroille alttiina olevat työntekijät sekä muut henkilöt. Tämän jälkeen arvioidaan minkä laatuista riski on, sekä kuinka usein riski voi tapahtua. Kun riskin määrä ja laatu on arvioitu, arvioidaan, voidaanko riski poistaa. Jos riskiä ei voi poistaa tehdään arvio voiko riskiä vähentää tai saada hallintaa.  

Tavoitteena on taata työntekijöille vähintään lainsäädännön edellyttämä suojelu. 

Laadukas koneturvallisuus Systeltä.

Koneturvallisuus ja standardit 

Koneturvallisuuden lainsäädännössä ja standardeissa korostuu ihmishengen sekä terveyden suojeleminen ja onnettomuuksien ehkäisy. Koneturvallisuudesta puhuttaessa käytetään kolmiportaista ABC-asteikkoa. Koneen täytyy vastata sille määritellyn standardin vaatimuksia. Jokaisessa vuoden 1995 jälkeen valmistetussa koneessa täytyy olla myös CE-merkintä. 

ABC-asteikko määritellään EN ISO 12100 –standardissa.  

Koneturvallisuuden standardit 

  • A-tyypin standardi: Koneturvallisuuden perusteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat, joita voidaan käyttää kaikkiin koneisiin. 
  • B-tyypin standardi: Käsittelee yhtä turvallisuuden näkökulmaa tai turvallisuusteknistä laitetta, joka soveltuu moneen eri koneeseen. B1-standardi käsittelee yhtä näkökulmaa, kuten melua, kuumuutta tai mekaanista liikettä. B2-standardi käsittelee erilaisia turvallisuutta parantavia laitteita, jotka toimivat monessa eri koneessa. 
  • C-tyypin standardi: Käsittelee tiettyyn koneryhmään tai konetyyppiin liittyviä yksityiskohtaisi turvallisuusvaatimuksia (konekohtainen turvallisuusstandardi). 

Työnantajan velvoitteet 

Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. Etenkin tuotannon ja työmenetelmien muutoksissa. Mikäli havaitaan vaaroja tai haittoja, tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi (Käyttöasetus 2008/403, 4§). 

Työvälineiden turvallisuus on varmistettava säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla koko käyttöiän ajan. Työvälineen toimintakuntoa on seurattava säännöllisesti esim. tarkastuksilla, testauksilla ja mittauksilla. Tällä tavalla varmistetaan laitteen toimintakunto sekä havaitaan mahdolliset viat. Samalla havaitaan koneisiin liittyvä modernisoinnin tarve (Käyttöasetus 2008/403, 5§).

Millä keinoilla koneturvallisuutta voidaan parantaa? 

Koneturvallisuuden parantamiseen löytyy paljon keinoja. Yksinkertaisimmillaan koneturvallisuus on sitä, että koneeseen lisätään mekaaninen suoja ehkäisemään vaaratilanteita. Toinen yksinkertainen keino on koneen aitaaminen. 

Joskus konetta ei voida tai tarvitse aidata. Tällöin etsitään muita keinoja turvallisuuden parantamiseksi. Erilaiset hätäpysäytysmekanismit, sensorit ja mekaaniset suojat ovat toimivia ratkaisuja koneesta ja sen käyttötarkoituksesta riippuen. 

Koneturvallisuutta voidaan parantaa seuraavilla keinoilla: 

  • Turvallisuuskoulutus: Käyttäjien pätevyyden ja tietoisuuden lisääminen. 
  • Huolto ja kunnossapito: Järjestelmällinen huoltotoiminta ehkäisee vikojen ja häiriöiden aiheuttamia riskejä. 
  • Turvallisuusratkaisut: Esimerkiksi mekaaniset suojat, aidat ja hätäpysäytysjärjestelmät. Syste Oy asentaa tarvittavia turvallisuusratkaisuja varmistamaan turvallisuuden. 
  • Sertifioidut turvallisuuskomponentit: Komponenttien valinta tunnetut turvallisuusstandardit huomioiden. 

Huolellisella suunnittelulla ja jatkuvalla parantamisella voidaan taata, että koneturvallisuus on aina ensisijainen asia teollisuuden koneita käytettäessä. 

Syste auttaa kaikkia teollisuuden aloja koneturvallisuuden kanssa.

Keitä autamme? 

Autamme kaikkia eri teollisuuden alojen toimijoita, mutta moni asiakkaamme toimii myös jollakin muulla kuin teollisuuden alalla. Pystymme auttamaan monenlaisia asiakkaita aina kaasuterminaaleista autokorjaamoihin ja leipomoihin. Koneturvallisuus on tarpeen lähes kaikilla aloilla, joilla työskennellään koneiden kanssa. 

Tarjoamme turvallisuusselvityksiä myös konevalmistajille. Jos haluat varmistaa koneen turvallisuuden ennen sen viemistä maailmalle tai kotimaahan, teemme tarvittavan turvallisuusselvityksen ja konsultoimme koneturvallisuuteen sekä standardeihin liittyen. 

Kysy lisää koneturvallisuudesta 

Jos koneturvallisuus mietityttää tai haluat konsultointia aiheeseen liittyen, ole yhteydessä Systen ammattilaisiin! Teemme koneturvallisuusselvityksen kaikille koneille eri aloilla, sillä meillä on laaja kokemus teollisuuden kunnossapidosta sekä automaatiosta. 

Tarjoamme koko prosessin alusta loppuun. Tarkastamme laitteen ja kerromme tarvittavista toimenpiteistä. Pystymme myös asentamaan tarvittavat turvallisuutta parantavat mekanismit. Tarvittaessa päivitämme myös koneen käyttöohjekirjan tai käyttäjän oppaan, jotta se olisi ajan tasalla.

Näin projekti etenee kanssamme

1

Selvitämme ongelman

Pyrimme oikeasti ratkaisemaan asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

2

Tarjoamme ratkaisun

Toimimme asiakkaan resurssina. Ratkaisu voi olla esimerkiksi asennusvalvonta ulkomailla, laitteen asennus, vanhan linjan muutos tai modernisointi.

3

Aikataulun ja resurssien sopiminen

Projektiin varataan oikea määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Pienimmät projektimme ovat lyhyitä, muutaman päivän mittaisia yhdellä miehellä, isoimmat kestävät useamman kuukauden useamman miehen voimin.

4

Asennustyö

Teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Työntekijämme ovat kovan luokan osaajia, jotka hoitavat työt tinkimättömällä laadulla.

5

Projektin luovutus

Projekti luovutetaan aina valmiina eli viimeisteltynä, mitattuna ja tarvittaessa testattuna.

Hinnoittelu ja tarjouspyyntö

Teemme tunti- ja urakkatöitä. Tyypillinen projektimme toteutetaan tuntihinnalla toteuman mukaan. Projektiin varataan tarvittava määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Tuntipohjaisissa töissä tuntihintamme sovitetaan työtehtävän mukaan.

Referenssit

lue koko asiakastarina

Saamme tänne ammattitaitoista porukkaa aina tarvittaessa. Systen työntekijät osaavat tehdä töitä itsenäisesti ja tekevät hyvää jälkeä. Heidän kanssaan on helppo olla hommissa.

Ville Niittynen, Raute sähköosaston työnjohtaja

lue koko asiakastarina

Syste hoitaa kaiken siten, että voimme luottaa heidän palveluunsa. Voin suositella Systen palveluita ja näitä kavereita. He ottavat hommat tosissaan ja luvatut asiat hoidetaan.

Pasi Mäkinen, Esys Oy toimitusjohtaja

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö