Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen  

Räjähdyssuojausasiakirja on pakollinen kaikille yrityksille, jotka käsittelevät tiloissaan palavia nesteitä, kaasuja tai muita aineita. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi kemianteollisuuden tuotantotilat, puusepäntehtaat, leipomot, satamat, konepajat sekä kaikki muut paikat, joissa käsitellään räjähtäviä ja palavia aineita. 

Räjähdyssuojausasiakirja, eli ATEX-asiakirja, laaditaan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Siitä käy ilmi, millaisia aineita ATEX-tilassa käsitellään. ATEX-selvityksen yhteydessä alueella annetaan myös ATEX-tilaluokitus.

Räjähdyssuojausasiakirjan hyödyt 

Räjähdyssuojausasiakirja tai ATEX-asiakirja hyödyttää yritystä monella tavalla. Tärkein hyöty on kuitenkin se, että henkilökunnan turvallisuus paranee. Kun työntekijät tietävät, millaisia varotoimia ATEX-tilassa tulee noudattaa, vahinkojen riski pienenee. Muita hyötyjä voivat olla esimerkiksi räjähdysvaarallisten tilojen rajaaminen ja pienentäminen, räjähdyssuojauksen parantaminen ja tuotannon turvaaminen. Kaikki tämä on mahdollista kattavan ATEX-selvityksen avulla.

ATEX-asiakirjan hyödyt yritykselle

 • Henkilökunnan turvallisuus paranee 
 • Räjähdysvaaralliset tilat pystytään tunnistamaan 
 • Räjähdyssuojaus saadaan osaksi tuotantoa 
 • Räjähdysvaarallisten tilojen pienentäminen ja rajaaminen 
 • Vaaratilanteiden mahdollisuus pienenee

ATEX-asiakirja ei ole hyödyllinen siis ainoastaan viranomaisille, vaan myös yritys hyötyy asiakirjan olemassa olosta. ATEX-asiakirjan avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi.

ATEX-direktiivit edellyttävät räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyä ohjaa moni tärkeä direktiivi, joiden noudattaminen johtaa parempaan työturvallisuuteen ja säästää yrityksen monilta huolilta. ATEX-asiakirja laaditaan kyseisten määräysten mukaan. Direktiivit ja asetukset ovat syntyneet sitä mukaan, kun viranomaisten ja päättäjien tieto räjähdysherkistä alueista on lisääntynyt. 

Räjähdyssuojausasiakirjalle asetetut vaatimukset 

 • Euroopan yhteisön direktiivi 1999/92/EY 
 • Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY 
 • Asetus ATEX-tilassa käytettäville laitteille 917/1996 
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 198/1996 
 • Valtioneuvoston asetus räjähdysherkän ilmaseoksen aiheuttamasta vaarasta työntekijöille 576/2003 

Miten ATEX-asiakirja laaditaan ja miten ATEX-selvitys tehdään?

ATEX-asiakirjan sisältöön vaikuttaa muun muassa se, millaisia aineita työpaikalla käsitellään. Erilaisilla palavilla ja räjähtävillä aineilla on omat ominaisuutensa, jotka vaikuttavat niiden käsittelyyn. Räjähdyssuojausasiakirjan ja ATEX-selvityksen laatiminen edellyttää myös käynnin paikan päällä, jotta tuotanto- tai toimitilan mahdolliset ongelmat olisi helpompi havaita. 

Asiakirjan laatii aina ATEX-ammattilainen, joka tekee tarvittavat selvitykset ja mittaukset. ATEX-asiakirjan täytyy olla selkeä ja sille asetettujen määräysten mukainen.

Räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen merkitys ja prosessi 

Räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen tarkoituksena on paitsi täyttää lainsäädännölliset vaatimukset, myös laatia kokoelma arvokkaita tietoja ja ohjeistuksia, jotka edistävät päivittäistä työturvallisuutta ja ennaltaehkäisevät mahdollisia räjähdysriskejä. Prosessi alkaa kartoittamalla käsiteltävät aineet ja niiden mahdolliset räjähtämisen riskit työympäristössä. Tämä on kriittinen vaihe, sillä se määrittää myöhemmät ennaltaehkäisevät toimet ja turvatoimet. 

Räjähdyssuojausasiakirja sisältää perusteellisen analyysin potentiaalisista räjähdysvaaroista, tarvittavista suojatoimenpiteistä sekä ohjeistuksista työntekijöille. Asiakirjaan kirjataan selkeästi, miten erilaisia palavia ja räjähtäviä aineita säilytetään, käsitellään ja kuljetetaan, missä tiloissa toimenpiteet tapahtuvat ja miten turvallisuus varmistetaan kussakin toimintavaiheessa. 

Näin räjähdyssuojausasiakirja laaditaan 

 • Riskiarvioinnin suorittaminen: Ennen räjähdyssuojausasiakirjan laatimista on ymmärrettävä potentiaaliset räjähdysriskit työtilassa. Arviointiin sisältyy palavien aineiden ja niiden työstömenetelmien tunnistaminen, ilmaseoksen räjähdyskelpoisuuden arviointi sekä mahdollisten räjähdyslähteiden tunnistaminen. 
 • ATEX-tilaluokituksen määrittäminen: Kun potentiaaliset räjähdysvaarat on tunnistettu, tilat luokitellaan ATEX-direktiivin mukaisesti. Tämä käsittää alueiden määrittämisen, joissa räjähdysvaara on läsnä, sekä niiden merkinnän asianmukaisilla kylteillä ja varoituksilla. 
 • Toimenpiteiden ja suojautumisstrategioiden suunnittelu: Luokituksen perusteella laaditaan suunnitelma toimenpiteistä, joilla ehkäistään räjähdysonnettomuudet ja minimoidaan niiden seuraukset. Tämä sisältää tekniset suojautumistoimet, kuten räjähdyksenesto- ja lieventämisjärjestelmät, koulutukset ja työmenetelmien säädökset. 
 • Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen: Asiakirjaan kirjataan kaikki kerätyt tiedot, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus riskialueilta ja niiden turvalaitteista, ympäristövaikutukset sekä henkilöstön suojautumiskeinot. Asiakirjassa ilmoitetaan myös, miten räjähdysvaarallisten aineiden käsittely on järjestetty turvallisesti. 
 • Dokumentoinnin valmistelu ja hyväksymismenettely: Räjähdyssuojausasiakirjaan liitetään tarvittavat liitteet, kuten alueiden pohjapiirustukset, ja asiakirja säilytetään saatavilla turvallisessa muodossa. Dokumentti tulee esittää ja hyväksyttää asianomaisella viranomaisella, tai ATEX-ammattilaisella, joka varmistaa, että se täyttää kaikki säädetyt vaatimukset. 
 • Koulutuksen ja kommunikaation toteuttaminen: Yrityksen henkilöstölle jaetaan räjähdyssuojausasiakirjan mukaisia koulutuksia ja ohjeita, jotta kaikki ymmärtävät oman roolinsa riskienhallinnassa. 
 • Seuranta, tarkastukset ja päivitykset: Räjähdyssuojausasiakirja on elävä dokumentti, jota tulee säännöllisesti päivittää vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja uusia tietoja. Prosessiin kuuluu jatkuva seuranta ja arviointi, varmistaen, että toimenpiteet pysyvät tehokkaina ja että muutokset säilytystiloissa, käytetyissä tekniikoissa tai prosessiparametreissa dokumentoidaan asianmukaisesti. 

Kattavaan räjähdyssuojausasiakirjaan on hyvä sisällyttää liitteitä, kuten pohjapiirustuksia, joista ilmenevät selvästi merkityt räjähdysvaaralliset alueet, laitteet ja kulkureitit. Tietojen päivitys ja tarkoituksenmukainen arkistointi varmistavat, että asiakirja pysyy aina ajantasaisena ja on helposti saatavilla, kun sitä tarvitaan. 

Antamalla Systen asiantuntijoiden laatia ja ylläpitää räjähdyssuojausasiakirjanne, varmistatte paitsi lainsäädännön vaatimusten täyttämisen myös sen, että työpaikkasi räjähdysturvallisuus on parhaalla mahdollisella tasolla. Me annamme asiantuntemuksemme käyttöönne, jotta voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne turvallisesti ja tehokkaasti. 

ATEX-konsultointi ammattilaiselta 

Me Systellä olemme ATEX-konsultoinnin ammattilaisia. Jos tarvitset apua ATEX-tilojen suunnittelussa, sähköasennuksissa, korjauksissa tai laitteiden asennuksissa, ole yhteydessä meihin. Olemme konsultoineet monia yrityksiä räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyen, joten meillä on kokemusta monelta eri alalta. 

Jos ATEX-selvitys, ATEX-asiakirja tai räjähdyssuojausasiakirja mietityttää sinua, me autamme. Tarjoamme ATEX-konsultointia kaiken kokoisille yrityksille ja meiltä voit myös hankkia räjähdyssuojausasiakirjan. 

Räjähdyssuojausasiakirjan hankkiminen Systeltä

Syste tekee ATEX-tilojen asennukset, sähkötyöt, laitehuollot sekä korjaukset. Meiltä saat hankittua myös räjähdyssuojausasiakirjan. Ammattilaisillamme on kaikki tarvittava osaaminen ATEX-asiakirjojen laatimiseen. 

Meillä on laaja kokemus erilaisista teollisuuden aloista ja olemme tehneet yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, puuntuotannossa, konepajoissa ja energiateollisuudessa. Ole siis yhteydessä ammattilaisiimme, kun etsinnässä on ATEX-selvitys, ATEX-asiakirja tai räjähdyssuojausasiakirja! 

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö