Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

ATEX

ATEX-tila – Mikä on räjähdysvaarallinen tila? 

ATEX-tila on huone tai alue, jossa voi olla räjähdysvaarallinen ilmaseos. Räjähdysvaaran voi aiheuttaa kaasu, pöly, höyry tai sumu, kun ne sekoittuvat sopivassa suhteessa normaalipaineisen ilman kanssa. ATEX-tilat ovat yleisiä esimerkiksi kemianteollisuudessa, energian tuotannossa, elintarviketeollisuudessa, puunjalostuksessa ja lääketeollisuudessa. 

ATEX-tilassa täytyy aina noudattaa sille määrättyjä toimintaohjeita. Määräyksiä tulee noudattaa, kun alueella tehdään normaaleja töitä, mutta ohjeet täytyy huomioida erityisen tarkkaan, jos räjähdysvaarallisessa tilassa tehdään sähköasennuksia tai muita kunnossapidon töitä. Toimintaohjeet löytyvät räjähdyssuojausasiakirjasta, joka on pakollinen jokaiselle ATEX-tilalle. 

Räjähdysvaarallisista tiloista voidaan käyttää myös nimitystä EX-tila. Me Systellä tiedämme, mitä ATEX- tai EX-tilan sähköasennuksissa, laitteiden huollossa ja palovaarallisten tilojen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon. Ota yhteyttä, niin autamme sinua ATEX-tiloihin liittyvissä ongelmissa. 

Milloin työtilasta tulee räjähdysvaarallinen tila? 

Räjähdysvaarallinen ATEX-tila syntyy, kun yksittäisessä huoneessa tai alueella käsitellään palovaarallisia aineita siten, että ne voivat vapautua ilmaan. Kun työtilan ilmaan sekoittuu kaasua, pölyä, höyryä tai sumua sopiva määrä, syntyy räjähdysvaara. Jos EX-tilassa työskennellään sopimattomalla tavalla, pahimmillaan seurauksena voi olla kaasuräjähdys tai pölyräjähdys. 

ATEX-tilat ovat yleisiä arkisessa elämässämme. Esimerkiksi huoltoasemien polttoainepumppujen välitön läheisyys on ATEX-tilaa. Palovaarallisia tiloja esiintyy kuitenkin myös paikoissa, jotka eivät ensisilmäyksellä ehkä vaikuta räjähdysvaarallisilta. 

Mahdollisia EX-tiloja ovat: 

 • Kemianteollisuuden tilat, esimerkiksi tehtaat ja jalostamot 
 • Energian tuotannon tilat, esimerkiksi biokaasuterminaalit 
 • Elintarviketeollisuuden tilat, esimerkiksi leipomot 
 • Lääketeollisuuden tilat, esimerkiksi tietty työvaihe 
 • Puuteollisuus, esimerkiksi sahat ja höyläämät 
 • Maalaamot ja lakkaamot 
 • Palavien nesteiden ja kaasujen varastotilat 

EX-tila voi siis olla hyvin arkinen paikka, jossa käsitellään palovaarallisia aineita. Leipomoissa voi olla paljon pölyä, joka voi saada aikaan räjähdysvaarallisen tilan esimerkiksi tietyn laitteen luona. Sairaaloissa tietyn kaasuputken läheisyys saattaa olla ATEX-tilaa, ja puuteollisuuden tiloissa sahaamisesta syntynyt pöly voi tehdä tietystä alueesta räjähdys- tai palovaarallisen alueen. 

Miten ATEX-tilaluokitukset määräytyvät? 

ATEX-tilaluokitukset määräytyvät sen mukaan, miten suuri riski tilassa on pöly- tai kaasuräjähdykselle. Kaasulle ja pölylle on erilaiset luokitukset. Kaasun ATEX-tilaluokitus mitataan asteikolla 0-2, jossa nolla tarkoittaa suurinta räjähdysriskiä ja numero kaksi viestii pienimmästä riskistä. Esimerkiksi tietyn tuotantolaitteen vieressä ATEX-tilaluokitus voi olla 0, mutta kun laitteeseen otetaan enemmän etäisyyttä, EX-tilan luokitus voi pienentyä ensin ykköseen ja sitten kakkoseen. 

Pölyn tilaluokitus määrittyy asteikolla 20-22. Asteikkoa luetaan samalla tavalla kuin kaasun ATEX-tilaluokitusta. Numero 20 on riskialttein tila, kun taas 22 on vähemmän räjähdysvaarallinen. 

ATEX-tilaluokitukset 

 • Kaasu: 0-2 
 • Pöly: 20-22 

ATEX-tilaluokitus määritellään räjähdyssuojausasiakirjassa, jonka laatiminen on pakollista kaikille räjähdys- ja palovaarallisille tiloille. Samalla asiakirjasta näkee, millaisia vaatimuksia EX-tilalle on asetettu. 

Räjähdysvaarallisten tilojen vaatimukset 

EX-tilan vaatimukset määrittyvät sen mukaan, miten suuri riski räjähdysvaaralle on annettu tilaluokituksessa. Mitä pienempi numero on sitä tarkempia vaatimuksia alueella täytyy noudattaa. Vaatimukset vaikuttavat työkaluihin, teknisiin laitteisiin ja puhelimiin, joita alueella saa käyttää. Erityisen tärkeitä ovat myös ATEX-tilan sähkökytkennät ja läpiviennit. 

Sähkökytkennät on yleensä suojattava erityisillä koteloinneilla, jotka on merkitty räjähdysvaarallisten tilojen luokitusten mukaisesti. Lisäksi kaapeleiden läpiviennit, joissa kaapelit tulevat räjähdysvaarallisista tiloista vähemmän vaarallisiin tiloihin tai päinvastoin, on toteutettava tietyin turvallisuuskriteerein. Kaikkien läpivientien on varmistettava, että kaasut tai pölyt eivät pääse leviämään turvallisiin tiloihin ja mahdollisesti aiheuttamaan räjähdyksiä niissä. 

Työkalujen ja laitteiden lisäksi räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevän henkilöstön tulee käyttää ATEX-hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. Tämä voi sisältää esimerkiksi räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut jalkineet, työvaatteet ja kypärät. Nämä varusteet on suunniteltu estämään staattisen sähkön muodostumista, jotta kipinöiden syntyminen minimoituu. 

EX-tiloissa toimivien organisaatioiden on huolehdittava myös, että kaikki alueella työskentelevät henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ATEX-vaatimuksista, tilan erityisriskeistä ja toimintaohjeista hätätilanteissa. Koulutuksen avulla varmistetaan, että kaikki työntekijät ymmärtävät räjähdysvaaran merkityksen ja osaavat toimia turvallisesti. 

Lisäksi työpaikan on oltava merkitty asianmukaisesti varoitus- ja informaatiokyltein, jotka ilmoittavat selkeästi räjähdysvaarallisista vyöhykkeistä ja tarvittavista varotoimista. Pääsy räjähdysvaarallisille alueille on usein rajoitettu vain valtuutetulle henkilöstölle, ja tämä vaatimus on myös ilmaistava selvästi alueen sisäänkäynneillä ja rajoissa. 

Jatkuva valvonta ja seuranta, mukaan lukien järjestelmällinen tarkastus- ja huoltotoiminta, ovat olennaisia räjähdysvaaran hallinnassa. Vain säännöllinen seuranta ja asianmukaisesti ylläpidetyt laitteet takaavat räjähdysvaarallisen tilan turvallisen toiminnan. 

Riskinarvioinnin vaiheet ATEX-tiloissa 

Tehokkaan riskinarvioinnin tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä räjähdysten tapahtumista, mutta myös minimoida mahdolliset vahinkoseuraamukset, mikäli räjähdys kuitenkin sattuisi. Riskinarviointi perustuu hyvään tekniseen käytäntöön, ja sitä tulisi soveltaa johdonmukaisesti ja systemaattisesti kaikilla räjähdysvaarallisilla alueilla. 

 1. Vaarojen tunnistaminen: Tässä vaiheessa selvitetään, missä ja milloin räjähdysvaarallisia aineita voi esiintyä. Esimerkiksi, missä kaasu-, pöly- tai höyrypitoisuudet voivat nousta räjähdysrajan yli. 
 1. Vaikutusalueen määrittely: Arvioidaan, minkä alueen sisällä räjähdyskelpoinen tilanne voi muodostua. Tätä varten ATEX-tilat jaetaan kaasujen ja pölyn osalta kolmeen vyöhykkeeseen: 0/20, 1/21 ja 2/22, riippuen siitä, kuinka todennäköisesti ja kuinka usein räjähdysvaarallinen tilanne voi esiintyä. 
 1. Riskien arviointi: Kun vaarat on tunnistettu, seuraavaksi arvioidaan niiden aiheuttamien riskien suuruus. Tämä sisältää todennäköisyyden, että räjähdys todella tapahtuu, sekä mahdollisen räjähdyksen seurausten vakavuuden työntekijöille, prosesseille, laitteille ja ympäristölle. 
 1. Riskien arvioinnin dokumentointi: Kaikki ATEX-tilasta löydetyt tiedot ja riskinarvioinnin tulokset dokumentoidaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti räjähdyssuojausasiakirjaan. Tämä asiakirja sisältää myös kuvauksen kaikista toteutetuista tai toteutettavista toimenpiteistä riskien vähentämiseksi. 
 1. Ehkäisevät toimenpiteet: Suunnitellaan ja otetaan käyttöön teknisiä, organisatorisia ja työtehtäviin liittyviä toimenpiteitä, jotka vähentävät mahdollisuutta räjähdysvaarallisen tilanteen syntymiselle. 
 1. Suojatoimenpiteet: Jos räjähdyskelpoisen tilanteen syntymistä ei voida täysin estää, määritellään suojatoimenpiteet, jotka pienentävät räjähdysvaarallisen tilanteen syntymisen mahdollisuuksia. 
 1. Jatkuva tarkkailu ja päivitykset: Riskinarviointi ei ole kertaluonteinen tehtävä vaan jatkuvaa prosessia. Aina kun työprosesseihin tai työympäristöön tulee muutoksia, on riskinarvio päivitettävä vastaamaan uusia olosuhteita. 
 1. Koulutus ja ohjeistus: Työntekijöiden kouluttaminen ja heille selkeiden ohjeiden antaminen on välttämätöntä ATEX-tilojen turvallisen työskentelyn kannalta. 

Riskinarviointi ei ole pelkästään lakiin perustuva toimenpide, vaan se kannattaa tehdä myös yrityksen henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Hyvällä ja kattavalla riskinarvioinnilla ATEX-tilasta saadaan turvallisempi ja toimintavarmempi. 

Apua ATEX-tilojen asennuksiin, suunnitteluun ja huoltoihin 

ATEX-tilassa tapahtuvat sähkötyöt, laiteasennukset ja muut huollot vaativat erityisosaamista. Tavallisen koulutuksen saanut sähkömies ei voi tehdä EX-tilan asennuksia, vaan työ vaatii oman koulutuksensa. Me Systellä osaamme toimia sen mukaan, millaisia vaatimuksia EX-tilassa on. Teemme räjähdysvaarallisten tilojen asennuksia monille yhteistyökumppaneillemme, esimerkiksi kaasu-, kemian ja elintarviketeollisuuden yrityksille. Tutustu referensseihimme!

Ole siis yhteydessä ATEX-tilojen ammattilaiseen, jos sinulla on kysyttävää tai jokin askarruttaa mieltä. Me autamme ja tarjoamme parhaan vaihtoehdon, jotta EX-tilasi tai muu työtilasi olisi turvallinen ja sen laitteisto olisi kunnossa! 

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö